Περιφερειακό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, 8 & 9 Ιουνίου 2018

Το ετήσιο περιφερειακό συνέδριο της ΝΑ Ευρώπης, διοργανώθηκε και φέτος από τον «Διογένη», 8-9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Capsis, στην Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ερευνητές από 9 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών στην περιοχή, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις τάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και την εφαρμογή των συστάσεων της τελικής έκθεσης της UNGASS 2016.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1. Η κουλτούρα της νεολαίας, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, η χρήση ναρκωτικών και η μείωση της βλάβης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Επιπτώσεις στην πολιτική για τις αρμόδιες αρχές, τους διοργανωτές των φεστιβάλ και τις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης.
2. Πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το θέμα των ναρκωτικών. Διερεύνηση της κατάστασης των πραγμάτων, της συμβολής των ΜΚΟ και των Κρατικών αρχών.
3. Η αξιολόγηση της Πολιτικής Διακήρυξης 2009-2019 σε σχέση με την τελική έκθεση της UNGASS 2016. Η οπτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4. Αξιολόγηση και παρακολούθηση του προγράμματος μείωσης της βλάβης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
5. Τρέχοντα θέματα σπουδαιότητας: α. Η ρύθμιση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, β. το τρέχον περιφερειακό πρόγραμμα «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση μιας πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στην δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΝΑ Ευρώπη» και η συνέχειά του, γ. άλλα θέματα.

Το περιφερειακό συνέδριο είναι μέρος του προγράμματος «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση μιας πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στην δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΝΑ Ευρώπη», και υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το OSF.

Η αναλυτική έκθεση με τα πεπραγμένα του συνεδρίου, θα είναι διαθέσιμη τους προσεχείς μήνες.

Συνάντηση ανοικτού διαλόγου στην Κύπρο.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου, ο «Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», διοργάνωσε συνάντηση ανοικτού διαλόγου στην Λευκωσία, με θέμα «Η πολιτική για τα ναρκωτικά και η μείωση της βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης».

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και 4 φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚΕΝΘΕΑ, Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ», Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS).

Στόχος της συνάντησης ήταν να αποτυπωθεί μια ορθή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά και τη μείωση της βλάβης στην Κύπρο μέσω των εμπειριών όλων των ενδιαφερομένων μερών, και να αναδειχθούν επίσης πιθανές προτάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών εμποδίων και προκλήσεων.

Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές και τις Πρακτικές Μείωσης της Βλάβης» (NAHRPP) στο οποίο ο «Διογένης» συμμετέχει ως εταίρος, και χρηματοδοτείται από την ΕΕ με συγχρηματοδότηση από το Open Society Founations.

Σχετική έκθεση των εργασιών της συνάντησης θα δημοσιευθεί προσεχώς.

Συνεργασία για την πολιτική των ναρκωτικών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών αρχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών και εθνικών συντονιστών για τα ναρκωτικά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση οργανώθηκε από την οργάνωση Διογένης, διάλογος για την πολιτική των ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πολιτικής για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) και το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών της Σερβίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν συντονιστές για την πολιτική των ναρκωτικών και ΜΚΟ από αντίστοιχα 9 και 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών και προβληματισμού σχετικά με τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μετά την παρουσίαση των συμμετεχόντων συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ΜΚΟ. Υπάρχουν διάφορες δομές συνεργασίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ορισμένες χώρες διαθέτουν μια επίσημη δομή συνεργασίας με τακτικές διαβουλεύσεις, συμμετοχή σε όργανα λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά και οικονομική στήριξη των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ. Άλλες χώρες βρίσκονται στο δρόμο για τη δημιουργία δομών συνεργασίας και συζητούν για την κατοχύρωση των κανόνων συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των αρμόδιων αρχών στην εθνική νομοθεσία. Όλες οι χώρες αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν οι ΜΚΟ, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα για την πλήρη συνεργασία. Διεξήχθη εκτενής συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ΜΚΟ για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Μια συνεδρίαση αφιερώθηκε σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά που σχετίζονται με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs), την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τις συστάσεις του τελικού εγγράφου της UNGASS 2016. Συμφωνήθηκε να επαναληφθούν τέτοιες συναντήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σχετική έκθεση των εργασιών της συνάντησης θα δημοσιευθεί προσεχώς.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια εγκεκριμένη από την πολιτεία Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά.

Η Ειδική Υποεπιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών συνεδρίασε την Τρίτη 15 Μαΐου με εκπροσώπους οργανώσεων ειδικευμένων σε θέματα ναρκωτικών με στόχο την ανταλλαγή και διατύπωση απόψεων σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά. Μεταξύ των οργανισμών και οργανώσεων που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ήταν και η μη κερδοσκοπική οργάνωση Διογένης, διάλογος για την πολιτική για τα ναρκωτικά. Ο Διογένης εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Θανάση Αποστόλου και την Σύμβουλο Διεκδίκησης/Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Σοφία Γαληνάκη.

Στην παρουσίαση του Διογένη, ο Θανάσης Αποστόλου ευχαρίστησε την Επιτροπή για την πρόσκληση, αναφέρθηκε στην ιστορία, τους στόχους και τις δράσεις της οργάνωσης και σε ορισμένες απόψεις της οργάνωσης σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά. Τόνισε ότι ο στόχος του τρέχοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών να εξαλειφθούν τα ναρκωτικά από τον κόσμο δεν είναι ρεαλιστικός. Τα ναρκωτικά υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν. Οι αρχές καταστολής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όχι στη δίωξη και τιμωρία των χρηστών. Η χρήση ναρκωτικών και η θεραπεία των βλαβερών επιπτώσεών τους είναι πρωτίστως ιατρικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ο νόμος 4139 του 2013 περιέχει θετικά σημεία προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Οι ΜΚΟ έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού και προτείνουν να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στην Εθνική Επιτροπή Συντονισμού και Σχεδιασμού για τα Ναρκωτικά. Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα συμβάλει στην υλοποίηση της πρότασης για μια Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης.

Δείτε την παρέμβαση του Διογένη εδώ 

 

Θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 13/4, οι οργανώσεις-μέλη της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες στείλαμε επιστολή συνοδευόμενη από σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό, τονίζοντας τη σημασία για ενεργό, ισότιμη, ουσιαστική και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών – συμπεριλαμβανομένων και μελών της κοινότητας των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών – κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς αυτή δεν κρίνεται πάντα απαραίτητη και αυτονόητη. Παρά το πλήθος διεθνών και ευρωπαϊκών συστάσεων και οδηγιών που προτείνουν και προωθούν την εν λόγω συμμετοχή, αυτή δεν προβλέπεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Άρθρο 50 του Ν.4139/2013). Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των μελών της κοινότητας επιτάσσεται από διεθνείς συμβάσεις, το Σύνταγμα της Ελλάδος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Εξαρτημένων Ατόμων, που μάλιστα έχει εκπονηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ως οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και πολύπλευρη δράση στον τομέα της πολιτικής των ναρκωτικών και στο πεδίο των ψυχοδραστικών ουσιών, αιτούμεθα από τον Υπουργό Υγείας να εισηγηθεί προς τα αρμόδια εκτελεστικά και πολιτειακά όργανα τροπολογία της διατάξεως του άρθρου 50 § 1 του νόμου 4139/2013, ούτως ώστε να συμμετέχουν στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ένα τακτικό και αναπληρωματικό μέλος των συμμετεχόντων στην Πλατφόρμα των ΜΚΟ οργανώσεων.

Η επιστολή και το υπόμνημα κοινοποιήθηκαν προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κο Σταύρο Κοντονή, την Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, κα. Χριστίνα Παπουτσοπούλου- Διαμαντοπούλου, το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας υγείας, κο Ιωάννη Μπασκόζο, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κο Σταμάτη Βαρδαρό, τη Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη, και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κο Εμμανουήλ- Νικόλαο Μανιό.

Δείτε το Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας. 

Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος, «PRAKSIS» και «STEPS».

Διεθνής Ημέρα Μείωσης της Βλάβης: Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μετράνε!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης (7 Μαΐου), η οργάνωση «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών Μετράνε»). Η συγκεκριμένη ημερομηνία, καθιερώθηκε από την Κοινωνία των Πολιτών διεθνώς το 2014, με στόχο την προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης, βάζοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημόσια Υγεία.

Ο όρος «Μείωση της Βλάβης» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να καθορίσει παρεμβάσεις, προγράμματα και πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και οι οποίες πλήττουν το άτομο, τις κοινότητες και την κοινωνία (Regh et al., 2010). Πρόκειται για μια πραγματιστική και συνδυαστική προσέγγιση, η οποία αποτελείται από ένα πακέτο παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στο τοπικό σκηνικό και τις αντίστοιχες ανάγκες των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς επίσης και της ευρύτερης κοινότητας.

Διαβάστε εδώ περισσότερα.

Ιατρική χρήση της κάνναβης: ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνει δημιουργία γραφείου κάνναβης, ρύθμιση της συνταγογράφησης και την ανάγκη ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Α. Ξανθός προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις, σε διημερίδα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που έλαβε χώρα 28-29 Απριλίου, αναφορικά με τις επερχόμενες θεσμικές αλλαγές που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη νόμιμη πρόσβαση των ασθενών σε φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθός, ανακοίνωσε πως προωθείται (α) η δημιουργία ενός ειδικού γραφείου για θέματα κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας και (β) η σύσταση ειδικής επιστημονικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΟΦ που θα έχει την επιστημονική εποπτεία του εγχειρήματος.

Επιπρόσθετα ο Υπουργός, τόνισε την ανάγκη εύρεσης ενός θεσμικού τρόπου επικοινωνίας και συμβολής των συλλόγων των ασθενών στις σχετικές διαδικασίες και ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις δυνατότητες συνταγογράφησης κάνναβης για ιατρική χρήση. Τέλος, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα κριτήρια και τις ενδείξεις συνταγογράφησης και τις προδιαγραφές λειτουργίας των μεταποιητικών μονάδων και εκκρεμεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στο παραγωγικό κομμάτι την οποία επεξεργάζονται τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης με συνεισφορά των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας και Δικαιοσύνης.

Ο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» καλωσορίζει την πρωτοβουλία σύστασης ειδικού γραφείου για την κάνναβη, καθώς στο παρελθόν ​έχει ​ επανειλημμένα τονίσει και προτείνει τη δημιουργίας μιας τέτοιας κρατικής υπηρεσίας, η οποία ρητώς προβλέπεται στα άρθρα 23 και 28 της Ενιαίας Συνθήκης του ΟΗΕ του 1961 για τα ναρκωτικά όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1972 που έχει υπογράψει και η χώρα μας.

Ο «Διογένης» σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρόοδο που φαίνεται να σημειώνει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη ρύθμιση του απαραίτητου πλαισίου για την εφαρμογή του νόμου. Υποστηρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για μια εγγυημένη και ευχερή ρύθμιση της παραγωγής και διάθεσης της κάνναβης για ιατρική χρήση και θεωρεί τον διαχωρισμό μεταξύ της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς και για ψυχαγωγικούς σκοπούς ουσιαστική προϋπόθεση για μια συνεπή και υπεύθυνη ρύθμιση.

Παράλληλα με την επιστολή, ο «Διογένης» απέστειλε και πληροφοριακό υλικό του, που είχε παρουσιαστεί στο Πανελλαδικό φόρουμ για την κάνναβη, τον Νοέμβριο του 2016 στην Αθήνα.

Ο «Διογένης» ευελπιστεί πως οι αρμόδιοι φορείς θα συνεργαστούν αποτελεσματικά ως προς την υλοποίησή των παραπάνω δεσμεύσεων, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμεση, απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση των ασθενών που έχουν ανάγκη σε προϊόντα κάνναβης για ιατρική χρήση.

 

«Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών μετράνε!»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου – #WorldHealthDay), η οργάνωση «Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών Μετράνε»). Είναι η δεύτερη από τις επιλεγμένες Διεθνείς/Παγκόσμιες Ημέρες, στις οποίες θα υλοποιηθεί η εκστρατεία σε όλη την διάρκεια του 2018.

Η εκστρατεία “Persons Who Use Drugs Count” τονίζει και προωθεί την ανάγκη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός εξαιρετικά ευάλωτου και περιθωριοποιημένου πληθυσμού, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών δεν χάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες και ως άνθρωποι.

Δείτε εδώ το βίντεο της εκστρατείας: https://youtu.be/LhJY3nfzl_g

Διαβάστε περισσότερα για την εκστρατεία και την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Επισκεφθείτε την σελίδα μας στο Facebook για να δείτε τους νέους 5 υποστηρικτές της εκστρατείας.

Μείνετε συντονισμένοι με την εκστρατεία, ακολουθώντας το hashtag #PWUDCOUNT 

Άρθρο στην Athens Voice

Άρθρο για την εκστρατεία αυτο-χρηματοδότησης (crowdfunding) για ένα διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον δρόμο, υποστηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών.

http://www.athensvoice.gr/greece/428917_crowdfunding-ekstrateia-gia-toys-hristes-psyhodrastikon-oysion 

Ανοικτή επιστολή 188 οργανώσεων σε WHO/UNODC για τα «Διεθνή πρότυπα για τη θεραπεία για τη διαταραχή χρήσης ουσιών»

Στην Βιέννη, 12 – 16 Μαρτίου, πραγματοποιείται η 61η Συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, στην οποία ο «Διογένης» συμμετέχει με την ιδιότητα του συμβουλευτικού ρόλου του ως ΜΚΟ, στο συμβούλιο ECOSOC του ΟΗΕ. Σήμερα, 15 Μαρτίου, στα πλαίσια της Συνεδρίασης, πραγματοποιείται μια συζήτηση με θέμα τα αποτελέσματα της κοινής εργασίας του Π.Ο.Υ και του UNODC για τα «Διεθνή πρότυπα για τη θεραπεία για τη διαταραχή χρήσης ουσιών».

Ο «Διογένης» πριν λίγες ημέρες, μαζί με άλλες 187 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, θεραπείας, μείωσης βλάβης και πολιτικών, συνυπογράφουν ανοικτή επιστολή προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), καλώντας σε αναθεώρηση του τελικού κειμένου, πριν αυτό δοθεί στην δημοσιότητα ή/και προωθηθεί διεθνώς, επισημαίνοντας τα παρακάτω:

  • Το κείμενο περιέχει πολλούς ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και ερευνητική βιβλιογραφία
  • Ο όρος «μείωση της βλάβης» λείπει εντελώς από το κείμενο.
  • Το κείμενο περιέχει ωμές γενικεύσεις και πολλές δηλώσεις στιγματισμού και παθολογίας.
  • Συγκεκριμένα, το έγγραφο περιέχει πολλούς υπαινιγμούς ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ναρκωτικά και είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνοι, δεν μπορούν να καθορίζουν την ζωή τους και να έχουν αυτοδιάθεση, είναι άρρωστοι, είναι αναξιόπιστοι, είναι κακά μέλη της οικογένειας, είναι κακοί υπάλληλοι. Περιττό να πούμε ότι τέτοιες ωμές γενικεύσεις είναι βαθιά στιγματιστικές και προσβλητικές, για να μην πούμε αβάσιμες.
  • Το έγγραφο αποτυγχάνει να προσδιορίσει την ποινικοποίηση και την απαγόρευση ως υπεύθυνη για την πρόκληση πολλών βλαβών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και της βλάβης που συνδέεται με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Αντιθέτως, δηλώνει μυωπικά ότι, επειδή τα ναρκωτικά είναι επιβλαβή, τιμωρούνται, χωρίς να σημειώνουν ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ποινικοποιημένα, ότι είναι τόσο επιβλαβή.
  • Η επιλεκτική προαγωγή της ναλτρεξόνης στο κείμενο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένης της έλλειψης επαρκών αποδείξεων: η ναλτρεξόνη προωθείται στο έγγραφο ως ισοδύναμη με παρεμβάσεις οι οποίες (σε αντίθεση με τη ναλτρεξόνη) είναι εμπειρικά αιτιολογημένες και πολύ ευεργετικές. Αυτό αναμφισβήτητα χρησιμοποιείται για την μείωση της αξίας παρεμβάσεων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, όπως η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη και η συνταγογραφούμενη διαμορφίνης/μορφίνης, λόγω της σαφούς υποστήριξης του εγγράφου στην αποκατάσταση με βάση την αποχή.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την κοινή επιστολή (Αγγλικά) εδώ.