• Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020)

  • Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012)

  • Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά για το διάστημα 2009-2012

  • Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (2009-2013)

  • Απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ της 25ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών

  • Το Ψήφισμα της Φρανκφούρτης