Οι σκοποί της οργάνωσής μας είναι:

Η προώθηση αντικειμενικού και ανοιχτού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη μιας συνεκτικής, συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής αντιμετώπισης του φαινομένου των Ναρκωτικών

Η μελέτη του φαινομένου των ναρκωτικών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ειδική αναφορά στα ιδιαίτερα γεωπολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χωρών της περιοχής

Η ανάπτυξη εθνικών, διαβαλκανικών και διεθνών συνεργασιών, συμπράξεων και δικτύων με στόχο μια αποτελεσματικότερη πολιτική για τα ναρκωτικά σε σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της κοινωνικής ασφάλειας

Η ανάπτυξη συμμετοχικής κοινωνικής δράσης, ενσυνείδητων και ενημερωμένων πολιτών για τις επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών και την αντιμετώπισή του φαινομένου με σωστή και ειλικρινή ενημέρωση και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης της βλάβης και θεραπείας που έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι φέρουν αποτελέσματα

Η προβολή και ανάδειξη αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ή περιοχές του κόσμου, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και φορέων δημόσιας διοίκησης (κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσιου τομέα γενικότερα) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών

Η στήριξη της περιφερειακή συνεργασίας και ο συντονισμός των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών, η προώθηση περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του Δικτύου των ΜΚΟ και η δημιουργία καλών σχέσεων με εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο Διογένης επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με:

τη στενή συνεργασία μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οργανισμών, αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων σε εθνικό, διαβαλκανικό και διεθνές επίπεδο

την υποστήριξη και το συντονισμό ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

τη διοργάνωση ανεπίσημων διαλόγων πολιτικής για τα ναρκωτικά σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διασκέψεων και ανοιχτών δημόσιων συζητήσεων και διαλέξεων με το σχολιασμό της επικαιρότητας και την υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος καθεστώτος ελέγχου των ναρκωτικών

την πραγματοποίηση εκδόσεων, πορισμάτων, εκθέσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων με αναλύσεις επίκαιρων προβλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά

την οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίωσης, επίκαιρων δημοσιευμάτων, πορισμάτων και εκθέσεων για την ενημέρωση ενδιαφερομένων στα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική των ναρκωτικών

τη συνεργασία με τρίτους φορείς, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, Κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου Τομέα, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εν γένει με κάθε άλλο φορέα, ο οποίος επιδιώκει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών, εθνικού και διεθνούς επιπέδου, διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτυπες ομάδες, δίκτυα οργανώσεων και με κάθε άλλο κοινωνικό σχηματισμό

τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκούς φορείς, τον ΟΗΕ, και ευρύτερες, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς ενώσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής των ναρκωτικών