Ερώτηση στη Βουλή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά, από βουλευτή του κόμματος “Το Ποτάμι”

Ο “Διογένης”, μαζί με τις υπόλοιπες οργανώσεις-μέλη της ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο γεγονός ότι η Ελληνική  Πολιτεία δεν έχει εγκεκριμένη Στρατηγική και Σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η Ελληνική Βουλή αναλαμβάνει πρωτοβουλία για το θέμα και ευελπιστούμε ότι το υπουργείο Υγείας και ο Πρωθυπουργός της χώρας θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα εφαρμόσουν όσα ορίζει ο νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (4139/2013). Ο Πρωθυπουργός πρέπει να συγκαλέσει -όπως ορίζει ο νόμος-  τη Διυπουργική Επιτροπή, που θα εγκρίνει τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης και θα υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στην Ελληνική Βουλή.

Οι οργανώσεις της Πλατφόρμας έχουν ζητήσει να αντιπροσωπεύονται στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών με εκπρόσωπό τους, δεν έχουν, όμως. ακόμη λάβει απάντηση. Ελπίζουμε ότι η Ελληνική βουλή θα αναλάβει τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αντιπροσωπεύονται και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης, του βουλευτή Κωνσταντίνου Μπαργιώτα (“το Ποτάμι”). 

ΘΕΜΑ: «Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;».

Τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών η κ. Χρ. Παπουτσοπούλου – Διαμαντοπούλου (ΦΕΚ Φύλλο 251, 5 Ιουνίου 2013). Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/20-03-2013) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» «Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, με θητεία 5 ετών και είναι εξειδικευμένος επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των επιστημών υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προεδρεύει στην, κατά το άρθρο 50, Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα με συναφές αντικείμενο…».
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ως άνω νόμου «1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και αποτελείται από είκοσι μέλη. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους… Η Επιτροπή, συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων. Την έκθεση παρουσιάζει στην ως άνω Επιτροπή ο Εθνικός Συντονιστής σε σχετική ειδική επί του θέματος συνεδρίασή της, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής…».
Επειδή από το 2013 έως σήμερα παρατηρείται μεγάλη αδράνεια στο πεδίο της αντιμετώπισης των ναρκωτικών,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών; Εάν ναι, ποιά είναι η σύνθεσή της και πόσες φορές έχει συνεδριάσει;
2) Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;
3) Έχουν εκπονηθεί οι ετήσιες εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4139/2013, για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016; Εάν ναι, έχουν υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων; Έχουν παράλληλα αξιολογηθεί οι προβλεπόμενες δράσεις;
Παρακαλώ, όπως καταθέσετε:
Α) Εφόσον υπάρχουν, τις ετήσιες εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4139/2013, από το 2013 έως σήμερα.
Β) Εφόσον έχει συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Ο ερωτών και αιτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας