Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχυρότερη απάντηση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Δημόσια Διαβούλευση

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για μια ισχυρότερη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ναρκωτικά. Αυτή είναι η στρατηγική που προτείνει να ακολουθηθεί από την ΕΕ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις στον τομέα της προμήθειας παράνομων ναρκωτικών, όπου οι νέες μέθοδοι έχουν εισαχθεί μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να περιοριστεί η εκτροπή χημικών πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών. μείωσης της βλάβης και τη μείωση της χρήσης ναρκωτικών είναι το άλλο τομέα προτεραιότητας των προτάσεων της Επιτροπής.
Το κείμενο της ανακοίνωσης για τη νέα στρατηγική συνοψίζεται στο εξής:


1. Ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι αναγκαία ώστε η ΕΕ να μπορεί να προσφέρει μια ταχύτερη απόκριση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσωρινής απαγόρευσης, καθώς και στην αντιμετώπιση της πώλησης φαρμάκων μέσω του διαδικτύου?
2. Η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να εισαχθούν για τη στόχευση της διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών μέσω του ποινικού δικαίου: η Επιτροπή θα βελτιώσει τον ορισμό των αδικημάτων και των κυρώσεων και να θεσπίσει ισχυρότερη υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη?
3. νόμοι Νέα της ΕΕ θα ενισχύσει τον έλεγχο των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων?
4. Πιο αποτελεσματικοί κανόνες θα προταθούν να στερήσει από τους διακινητές ναρκωτικών της οικονομικής τους κέρδη: η Επιτροπή θα προτείνει κανόνες για τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών?
5. Περισσότερη συνεργασία θα προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με τη διαμετακόμιση και την παραγωγή των χωρών εκτός της ΕΕ, καθώς και με χώρες που θεωρούνται ως σημαντικά σημεία εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη.
6. Στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας, η Επιτροπή θα βοηθήσει την ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων ποιότητας για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ναρκωτικών, της θεραπείας και μείωσης της βλάβης στην ΕΕ
7. Η Επιτροπή θα στηρίξει περαιτέρω και να προωθήσουν μέτρα για τη μείωση της υγείας και της κοινωνικής επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής πρόληψης και της έγκαιρης στήριξης για την αποφυγή του εθισμού, οι παρεμβάσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων μεταξύ ανθρώπων που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών και την πρόληψη των θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά .
8. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει μια δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του 2003 σχετικά με τη μείωση της βλάβης σχεδιαστεί για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και της μείωσης του που σχετίζονται με την υγεία βλαβών που συνδέονται με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει τις προτάσεις της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, οργανισμών και φορέων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σχετικά με την ανακοίνωση σε μια δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012. Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή η γνώμη των ατόμων και των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν συμφέρον και θα ήθελα να διαμορφώσουν την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η διαβούλευση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει ποιες είναι οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ για τους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν, προκειμένου να φέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείτε δημόσια διαβούλευση:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm

Μπορείτε επίσης να δείτε το επίσημο δελτίο τύπου, εδώ.