Ίδρυση Δικτύου Πολιτικής για τα ναρκωτικά στη ΝΑ Ευρώπη “DPNSEE”

Δεκατρείς (13) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της περιφέρειας ΝΑ Ευρώπης ίδρυσαν την Κεντρική Οργάνωση «Δίκτυο Συνεργασίας για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη». Η οργάνωση απέκτησε νομική μορφή με την εγγραφή της στα μητρώα ενώσεων των αρμόδιων αρχών (Business Registers Agency) στο Βελιγράδι. Η οργάνωση φέρει στην αγγλική γλώσσα την ονομασία “Drug Policy Network South East Europe” σε σύντμηση “DPNSEE“. Η εγγραφή του δικτύου ως νομικού προσώπου ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος «Ενίσχυση των ικανοτήτων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Strengthening NGO capacity and promoting public health and human rights oriented drug policy in South Eastern Europe).

Ιδρυτικά μέλη της DPNSEE είναι οι εξής δεκατρείς οργανώσεις από χώρες της ΝΑ Ευρώπης: Aktion Plus (Αλβανία), Margina (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Viktorija (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Healthy Options Skopje (HOPS) (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), Διογένης (Ελλάδα), Θετική Φωνή (Ελλάδα), Κέντρο Ζωής (Ελλάδα), NGO 4life (Μαυροβούνιο), Juventas (Μαυροβούνιο), RHRN (Ρουμανία), ALIAT (Ρουμανία), Prevent (Σερβία) και SEEA.NET (Σλοβενία).

Το DPNSEE θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του Δικτύου Συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης αποτελείται από 7 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μελών η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Δικτύου. Στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση εκλέχτηκε το πρώτο Δ.Σ. και εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για το 2016.

Προτεραιότητες για το 2016 είναι:

  1. Η Ενίσχυση της οργανωτικής δομής και της διακυβέρνησης του Δικτύου
  2. Η οργάνωση του γραφείου και η πρόσληψη προσωπικού
  3. Η σύσφιξη των δεσμών με τις κρατικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής για τα ναρκωτικά στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και
  4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στους ειδικούς τομείς προτεραιότητας, όπως:

Tα προγράμματα μείωσης της βλάβης και θεραπείας
H μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα
Οι εξελίξεις στην πολιτική για τα ναρκωτικά στην ΕΕ και διεθνώς και η εμπλοκή των ΜΚΟ στη λήψη αποφάσεων
Η ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω ευκαιριών κατάρτισης για τα μέλη του Δικτύου
Δικτύωση μέσω των μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας με τον Τύπο και την ιστοσελίδα

Ελπίζουμε να συνεχιστεί η οικονομική υποστήριξη του Δικτύου και των μελών- οργανώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συν-χρηματοδοτικούς φορείς για την λειτουργία του DPNSEE και την εφαρμογή των δράσεών τους.