Νέα έκδοση από το EMCDDA για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες

Η Ευρωπαϊκή αγορά νέων ψυχοδραστικών ουσιών (New Psychodrastic Substances – NPS) έχει μεγαλώσει με τέτοια ταχύτητα, που οι ισχύοντες νόμοι ελέγχου των ναρκωτικών αγωνίζονται για να την συμπεριλάβουν. Ως εκ τούτου, διάφορες χώρες έχουν εισαγάγει νέες νομικές απαντήσεις σε αυτό το φαινόμενο, είτε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, που επικεντρώνεται στην προστασία των καταναλωτών ή της υγείας ή στα φαρμακευτικά προϊόντα, είτε με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων νομοθεσιών.

Το 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ουσίες δεν είναι φάρμακα, εφόσον δεν έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, περιορίζοντας έτσι τη χρήση των εν λόγω νόμων για τον έλεγχο των NPS. Αυτή η κοινή έκθεση που εκπονήθηκε με την Eurojust συνδυάζει τις -υψηλής παρακολούθησης- δραστηριότητες του EMCDDA  με την επιχειρησιακή εμπειρία της Eurojust σε διακρατικές διώξεις. Το πρώτο μέρος της έκθεσης απευθύνεται, κυρίως, σε όσους ασχολούνται με την χάραξη πολιτικής και απαριθμεί τις προκλήσεις στον έλεγχο των NPS και τις λύσεις που υιοθετούνται σε επιλεγμένα κράτη μέλη. Το δεύτερο μέρος απευθύνεται κυρίως στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, και εστιάζει στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρακτικών συνεπειών της σε περιπτώσεις διακρατικής δίωξης NPS, και περιγράφει τις αντιδράσεις ορισμένων από τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την απόφαση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δημοσίευση (Αγγλικά) στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3353/TD0416736ENN.pdf