Συνέδριο Ελληνικής Προεδρίας για τα Ναρκωτικά, Ζάππειο, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2003

“Προς μια αποτελεσματική πολιτική για τα ναρκωτικά: Επιστημονική τεκμηρίωση, καθημερινή πράξη και πολιτικές επιλογές”

Το συνέδριο ήταν πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής ‘Eνωσης και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο έδωσει την ευκαιρία να συναντηθούν επιστήμονες / ερευνητές, εργαζόμενοι στον τομέα των ναρκωτικών, πολιτικοί και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ν’ ανταλλάξουν εμπειρίες και να προτείνουν τρόπους για μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ναρκωτικών.Τα τρία κύρια θέματα του συνεδρίου ήταν: Μείωση της ζήτησης: Από την πρόληψη στην κοινωνική αποκατάσταση, τα ναρκωτικά και το ποινικό σύστημα, Ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα και επιβολή του νόμου.Εισηγήσεις και παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας πολιτικής, τις ελλείψεις που παρουσιάζει και τις δυνατότητες για νέες μορφές δράσης.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν: Να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιστήμης, της καθημερινής πρακτικής και της πολιτικής, να συμβάλλει στην περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου δράσης 2000-2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τ’ αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης και να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για το νέο σχέδιο δράσης της Ε.Ε. που συντάχτηκε στα τέλη του 2004, να υποβάλλει προτάσεις για την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 46η σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών του Ο.Η.Ε. στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2003, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και Διεθνών οργανώσεων για την υλοποίηση μιας περισσότερο αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί των μελών χωρών, των νέων ενταγμένων χωρών της Ε.Ε., μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, της EUROPOL, του Ο.Η.Ε., μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και ειδικευμένοι επιστήμονες και άτομα που εργάζονται με εξαρτημένα άτομα.

Συντονιστής των εργασιών του συνεδρίου ήταν ο Πρώην Βουλευτής του Ολλανδικού Κοινοβουλίου κ. Θανάσης Αποστόλου

Περισσότερα: Εναρκτήρια ομιλία Γ.Α. Παπανδρέου, Ομιλία Υπ. Δικαιοσύνης, Έκθεση εργασιών